RSA破解算法研究的一些心得

最近研究RSA破解算法,找了大量资料,得到一些心得,这里记录下。
1、RSA算法有公钥和私钥,一般资料上都是数字来举例,实际看见的有字母,这里要注意下资料上的是10进制,实际是16进制。
2、公钥和私钥是一对,一个私钥对应一个公钥,用公钥可以计算出私钥,用私钥可以计算出公钥,不过用私钥计算公钥的计算量比用公钥计算私钥的计算量小。
3、公钥本身也是一对,私钥本身也是一对的,公钥(n,e),私钥(n,d),其中n=pq,p和q是互不相等的质数,令t=(p-1)(q-1),有p和q了就可以计算出n,e是自己选的,一般是用的65537(16进制10001),e需要和t互质,且1<e<t,然后公式ed%t=1,这里e和t是已知的,解出一个d就可以了。
4、知道怎么用p、q生成公钥、私钥了,那么现在就知道了破解RSA算法的方法了,把公钥中的n拿来分解质因数,就可以得到p、q,然后就可以计算出私钥了。

补充:公钥和私钥区分并不明显,公钥加密用私钥解密,私钥加密的用公钥解密。

下面是我用python写的代码,测试了些简单的,可以很快计算出,代码用的python 3

# lanyu19950316#gmail.com
import math
import multiprocessing
import os
import time


def factorization(q, public_key, start, end=0):
  if start % 2 == 0:
    start -= 1
  if end < start or end > public_key:
    end = public_key
  pid = str(os.getpid())
  if not os.path.exists("./log/"):
    os.mkdir("./log/")
  fp = open("./log/" + str(pid) + "_log.txt", "w")
  fp.write(str(time.time()) + "\n")
  fp.close()
  ranges = range(start, end, 2)
  j = 1
  for i in ranges:
    if public_key % i == 0:
      fp = open("./log/" + str(pid) + "_success.txt", "w")
      fp.write(str(time.time()) + "\n" + str(i))
      fp.close()
      q.put(["success", pid, i])
      break
    if j % 100 == 0:
      q.put(str(j) + ":" + str(i))
      fp = open("./log/" + str(pid) + "_log.txt", "a")
      fp.write(str(j) + ":" + str(i) + "\n")
      fp.close()
    j += 1
  fp = open("./log/" + str(pid) + "_log.txt", "a")
  fp.write(str(time.time()) + "\n")
  fp.close()
  q.put(["no_value", pid])


if __name__ == '__main__':
  try:
    public_key = int(str(input("Please input the public key (Hex):")), 16)
    if public_key % 2 == 0:
      print("Fuck!")
      input("Please input Enter, and close the application.")
      os._exit(-1)
    start = 3
    flag = str(input("The start value is " + str(start) + ", do you want to update?(Y/N)"))
    if flag == "Y":
      start = int(str(input("Please input the start value (Dec):")))
      flag = "N"
    end = int(math.sqrt(public_key)) + 1
    flag = input("The end value is " + str(end) + ", do you want to update?(Y/N)")
    if flag == "Y":
      end = int(str(input("Please input the end value (Dec):")))
  except:
    print("Your input is error!\n")
  print("The public key is " + str(public_key) + ", the start value is " + str(start) + ", the end value is " + str(
    end))

  q = multiprocessing.Queue()
  p = multiprocessing.Process(target=factorization, args=(q, public_key, start, end))
  p.start()

  while True:
    if not q.empty():
      value = q.get()
      if value[0] == "success":
        print("the factorization result is successful of pid " + str(value[1]))
        p.join()
        break
      if value[0] == "no_value":
        print((str(value[1]) + ": No Value"))
        break
      print(value)
  if value[0] == "success":
    p = value[2]
    q = public_key / value[2]
    print("p: " + str(p) + "\nq: " + str(q))
    t = (p - 1) * (q - 1)
    e = int(str(input("Please input the E (Hex,max is " + str(t) + "):")), 16)
    if e < 1 or e > t:
      print("Fuck!")
      input("Please input Enter, and close the application.")
      os._exit(-1)
    d = 0
    while ((e * d) % t) != 1:
      d += 1
    print("The private key is :" + str(d))
  input("Please input Enter, and close the application.")

推荐文章:
1、http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/06/rsa_algorithm_part_one.html
2、http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/07/rsa_algorithm_part_two.html
3、http://www.xfocus.net/releases/200503/a778.html
4、https://github.com/mitchellwrosen/rsa-crack-cuda

标签: none

已有 4 条评论

 1. hejies2015 hejies2015

  hejies2015

 2. thom thom

  Are you kidding me....如果1024位,要算多久,算过么...?

  1. @thom
   1024位的不建议计算了

 3. zy zy

  现实RSA算法的破解
  我的论文 http://www.cqvip.com/QK/72003x/201603/epub1000000177403.html 因为可能会有争议 说下原因
  破解RSA的灵感来源于白宫外墙那一道彩虹

评论已关闭